Waterschaarste in West-Vlaanderen - captatieverbod

25 mei 2020
Onze provincie wordt net als de voorbije 3 jaar getroffen door droogte. 

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in enkele ecologisch kwetsbare waterlopen in West-Vlaanderen kritisch laag. Hierdoor zijn er opnieuw beperkende maatregelen van kracht. Omwille van de verdere daling van de waterpeilen, is er een captatieverbod uitgevaardigd over het volledige IJzerbekken. Zie kaart.

Het is vanaf 25 mei 2020 verboden om water te capteren uit alle waterlopen die gelegen zijn in het IJzerbekken en in de stroomgebieden van de Rivierbeek, Hertsbergebeek en Bornebeek. Daarnaast blijft het verboden om water te capteren uit de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde.

In twee situaties blijft beperkt capteren er wel nog toegelaten: voor drinkwater voor het eigen vee op de weide en een beperkte captatie van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het blijft aangewezen om spaarzaam om te gaan met water.