Bijzondere toelage voor gezinnen met een laag inkomen

Bij de aanpassing van de algemene gemeentebelasting op gezinnen in 2003 werd noodgedwongen afgestapt van de vermindering voor gezinnen met een laag inkomen. Deze sociale maatregel werd in 2005 opnieuw ingevoerd, zij het onder de vorm van een bijzondere toelage.

Deze toelage bedraagt 29,00 euro per gezin doch geldt niet voor de gerechtigden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming voor geneeskundige verzorging (de zogeheten VT-ers, met name de weduwen en weduwnaars, de invaliden, de gepensioneerden en de wezen, en sommige gelijkgestelden) die in die hoedanigheid reeds kunnen genieten van het verminderd tarief inzake de algemene gemeentebelasting.

Praktisch

Om van deze toelage te kunnen genieten mag het gezamenlijk belastbaar jaarlijks inkomen van het gezin niet meer bedragen dan 18.335,43 euro. Dit bedrag wordt in voorkomend geval verhoogd in functie van het aantal kinderen en personen met een handicap (van tenminste 66%) ten laste (3.394,38 euro per persoon ten laste). Het gaat om bedragen die jaarlijks geïndexeerd worden.

Het bewijs van het inkomen van elk der gezinsleden wordt geleverd aan de hand van een kopie van het overeenkomstige aanslagbiljet inzake personenbelasting, of van een gelijkwaardig attest afgeleverd door de belastingadministratie. Voor de toekenning van de toelage wordt dit jaar rekening gehouden met de inkomsten van het jaar 2017, zoals vermeld op het aanslagbiljet 2018. Voor de samenstelling van het gezin en voor de bepaling van de hoedanigheid van persoon ten laste wordt de toestand op 1 januari van genoemd aanslagjaar (2018) in aanmerking genomen.

Om in aanmerking te komen dient de aanvrager op 1 januari van het jaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend (2019) minstens gedurende twee volle jaren ononderbroken zijn hoofdverblijfplaats in Oudenburg te hebben.

Gezinnen die menen aanspraak te kunnen maken op de bijzondere toelage dienen een schriftelijke aanvraag in te dienen uiterlijk op 30 juni 2019. De aanvraag dient gericht te zijn aan het college van burgemeester en schepenen. De vereiste bewijsstukken dienen bij de aanvraag te zijn gevoegd. Deze aanvraag dient jaarlijks te worden hernieuwd. Het college van burgemeester en schepenen beslist in de loop van de maand november over de ingediende aanvragen. De uitbetaling geschiedt in de loop van de maand december.

De volledige tekst van het reglement vind je hieronder.