Afgeleverde vergunningen voor diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Er wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vergunningen voor exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder afgeleverd door de stad Oudenburg.

De belasting werd vastgelegd in het Vlaamse decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg.

De inning gebeurt door en voor de gemeente.

Bedrag van de belasting

Voor een vergunning voor de verhuur van een voertuig met bestuurder is een belasting verschuldigd van 250,00 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het referentiecijfer is het indexcijfer van december 2000.

De belasting op de verhuurvoertuigen met bestuurder voor 2017 bedraagt 339,61 euro.

Belangrijke info

Deze belasting geldt altijd voor een gans jaar, en wordt dus niet verrekend in functie van het moment waarop de vergunning een aanvang neem of eindigt.

Artikel 49 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg formuleert het zo: "§ 4. De belasting, […] op de vergunning voor een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, [is] verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning wordt afgegeven. De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse belasting verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar.”

Ook de vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van de exploitatie met een of meer voertuigen geeft geen aanleiding tot een belastingteruggave. Dit geldt eveneens voor de opschorting of de intrekking van een vergunning of het buiten werking stellen van een of meer voertuigen voor welke reden dan ook.