Algemene werking

Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks bestuur van de stad. Het is een collegiaal orgaan, dat collectief verantwoordelijk is voor zijn beslissingen. Een schepen heeft immers geen individuele beslissingsbevoegdheid, al wordt er in de praktijk een taakverdeling doorgevoerd. De schepen is dan belast met de voorbereidende fase.

Het college van burgemeester en schepenen beheert de inrichtingen (bijvoorbeeld het stadhuis en de bibliotheek) en de eigendommen van de stad, houdt toezicht op de inkomsten en de uitgaven, leidt de openbare werken (bijvoorbeeld het aanleggen van rioleringen in een straat), verleent de bouw- of verkavelingsvergunningen, voert de rechtsgedingen van de stad en is thans ook bevoegd voor het aanstellen van het personeel. Het is belast met de uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten. Vandaar dat men het college ook de uitvoerende macht noemt.

Het college van Oudenburg bestaat uit de burgemeester, benoemd door de Vlaamse Regering, en vijf schepenen, gekozen uit de gemeenteraad, en wordt bijgestaan door de stadssecretaris. De voorzitter van het OCMW maakt integraal deel uit van schepencollege. Dat is een nieuwe regeling, bepaald door het gemeentedecreet, om de samenwerking tussen het OCMW en de gemeenten te verbeteren. Vandaar dat er nu één schepen meer is dan vroeger. Het college vergadert wekelijks.