Verzekering

Indien je een evenement organiseert, is het belangrijk je voldoende te verzekeren tegen eventuele schadegevallen.

 

Soorten verzekeringen

  • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de lichamelijke en materiële schade opgelopen door een derde naar aanleiding van het evenement en ten gevolge van een fout van de organisator.

Het is ten zeerste aangewezen dat elke organisatie of vereniging over dergelijke verzekering beschikt.

  • Verzekering lichamelijke ongevallen deelnemers

Deze verzekering dekt de lichamelijke schade opgelopen door de deelnemers aan het evenement, zonder dat er een fout moet bewezen worden.

Deze verzekering is aangewezen, indien het een risicovol evenement betreft.

  • Verzekering lichamelijke ongevallen vrijwillige medewerkers

Deze verzekering dekt de lichamelijke schade opgelopen door de vrijwillige medewerkers aan het evenement, zonder dat er een fout moet bewezen worden.

In sommige gevallen is dit een wettelijke verplichting (art. 6 vrijwilligerswet).

  • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vrijwillige medewerkers

Deze verzekering dekt de lichamelijke en materiële schade opgelopen door een derde naar aanleiding van het evenement en ten gevolge van een fout van de vrijwillige medewerker.

Deze burgerlijke aansprakelijkheid moet gedragen worden door de organisatie die daarvoor verzekerd moet zijn (art. 5 vrijwilligerswet).

  • Brandverzekering

Deze verzekering dekt de schade aan het gebouw door brand, storm, hagel en ijsdruk.

Als je het gebouw van een ander gebruikt, dien je na te gaan of de brandverzekering van de eigenaar, ook van toepassing is op jouw evenement. Is dit niet het geval dan is het ten zeerste aangewezen om als gebruiker een tijdelijke brandverzekering af te sluiten.

  • Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

Deze verzekering dekt de schade opgelopen door derden ten gevolge van brand of ontploffing, ongeacht de aansprakelijkheid voor deze brand of ontploffing.

Deze verzekering is wettelijk verplicht voor de uitbater van welbepaalde inrichtingen die gewoonlijk toegankelijk zijn voor het publiek.

  • Verzekering contractuele aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de schade geleden door jouw medecontractant naar aanleiding van de uitvoering van het contract. Voorbeeld: schade aan het gebouw (vb. putten in de vloer omdat je er een te zware tapinstallatie opgeplaatst hebt) dat je huurt voor de organisatie van het evenement.

Deze contractuele aansprakelijkheid is in de meeste gevallen uitgesloten in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

  • Verzekering alle risico's

Deze verzekering dekt de schade aan de eigen materialen of deze die je gebruikt van een derde en dit tegen ‘alle' risico's' (diefstal, vandalisme, schade, ...).

Deze verzekering is aangewezen als je dure materialen gebruikt op een plaats die een aantal risico's met zich meebrengt (vb. licht- en klankinstallatie, computers).