Sportraad

Taak

De sportraad heeft als taak advies te geven, op eigen initiatief of op verzoek, voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid. Het is één van de officiële adviesorganen van het gemeentebestuur.

De sportraad speelt aldus een belangrijke rol bij de totstandkoming en de evaluatie van het sportbeleidsplan.

De sportraad draagt ook bij tot een betere coördinatie van het plaatselijke sportaanbod in al zijn facetten (zowel competitief als recreatief), en dit door het stimuleren van overleg en samenwerking tussen de verschillende verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die werkzaam zijn in Oudenburg op het gebied van sport, lichamelijke opvoeding en openluchtrecreatie.

De sportraad neemt zelf ook initiatieven inzake de bevordering van de sportbeoefening en de kaderopleiding. De belangrijkste initiatieven zijn de Lenteloop en de Challenge voor kinderen en volwassenen.

Wettelijke basis: het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid.

Samenstelling en werking

De sportraad is samengesteld uit afgevaardigden van alle sportinitiatieven, onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente, aangevuld met deskundigen inzake sport.

De sportfunctionaris volgt de vergaderingen van de sportraad als waarnemer.

Politieke mandatarissen van het eigen bestuur kunnen geen deel uitmaken van de sportraad. De schepen bevoegd voor sport kan wel als waarnemer de vergaderingen van de sportraad bijwonen.

Voorzitter: Danny De Ceuninck

Secretariaat: Dirk Declerck

Penningmeester: Hugo Calliauw

Sportfunctionaris: Els Vandycke

Contact

Sportdienst
Bekestraat 16 – 8460 Oudenburg
T 059-56 84 47
E sport@oudenburg.be