Lokaal Overleg Kinderopvang

Taak

Het lokaal overleg kinderopvang (LOK) is de gemeentelijke adviesraad inzake het lokaal beleid kinderopvang.

Het lokaal overleg kinderopvang heeft als taak het lokaal bestuur te adviseren over het lokaal beleid kinderopvang en over alles wat kinderopvang aanbelangt. In het bijzonder moet advies gegeven worden bij de opmaak en de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en van het lokaal sociaal beleidsplan, en over de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente. Het lokaal overleg kinderopvang kan ook steeds eigen initiatieven nemen of voorstellen formuleren.

Het lokaal overleg kinderopvang streeft er voorts naar om zich te ontwikkelen tot kennisautoriteit van de lokale opvangsituatie en hierover een visie te ontwikkelen.

Het lokaal overleg kinderopvang zoekt mee naar passende oplossingen voor de knelpunten inzake opvang, en stimuleert het overleg en de samenwerking tussen de verschillende actoren die werkzaam zijn op het vlak van kinderopvang.

Het lokaal overleg kinderopvang staat in voor de organisatie van gemeenschappelijke vormingsmomenten en voor de opmaak van de informatieve folder over kinderopvang in Oudenburg.

Wettelijke basis: het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid kinderopvang

Samenstelling en werking

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is samengesteld enerzijds uit vertegenwoordigers van de lokale opvangvoorzieningen (in de ruimste zin) en anderzijds uit een vertegenwoordiging van de gebruikers. Het lokaal bestuur is vertegenwoordigd vanuit zijn rol als verantwoordelijke voor het lokaal beleid kinderopvang. Politieke mandatarissen kunnen echter geen stemgerechtigd lid zijn van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Een afgevaardigde van Kind en Gezin wordt uitgenodigd voor het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Het lokaal overleg komt minimaal twee maal per jaar samen. Er is een stuurgroep die indien de vergaderingen voorbereidt.

Voorzitter: Bianca Dubois
Secretaris: Heidi Pylyser

Contact

Lokaal Overleg Kinderopvang
Weststraat 24 – 8460 Oudenburg
T 059-56 84 23 (voorzitter)
T 059-56 84 44 (secretaris)
E
lok@oudenburg.be